Update onderwijs

Er worden continu nieuwe maatregelen en regelingen ingevoerd op onderwijsgebied, niet alleen op nationaal niveau, maar ook op universiteitsniveau en natuurlijk binnen het departement Sociale Geografie & Planologie. Heb je vragen of opmerkingen over het onderwijs? Spreek dan Aimee Baars (Commissaris Onderwijs) aan op de V.U.G.S.- kamer of stuur een mail naar vugs@uu.nl!


Studiefinanciering wordt studievoorschot 

20 januari 2015 is in de Eerste Kamer besloten dat vanaf het collegejaar 2015-2016 het studievoorschot zal ingaan. Dit zal betekenen voor studenten die vanaf het collegejaar 2015-2016 beginnen aan een nieuwe studie (bachelor of master) aan het hoger en universitair onderwijs geen studiefinanciering meer krijgen maar geld moeten gaan lenen. Je kunt een vrij bedrag kiezen tot maximaal 986 euro per maand. Dit bedrag moet je binnen 35 jaar hebben terugbetaald.

De aanvullende beurs in de vorm van een gift blijft wel bestaan. Op basis van het inkomen van je ouders kan je maximaal 378,22 euro per maand ontvangen, mits je je diploma haalt. Het studentenreisproduct blijft wel in de huidige vorm bestaan.

Het geld dat op deze manier vrijkomt wordt volgende Minister Bussemaker weer in onderwijs geïnvesteerd. Op welke manier dit gaat gebeuren is op het moment van schrijven nog niet geheel duidelijk.

Wat betekent dit wetsvoorstel voor jullie?

 1. Aanstaande bachelorstudenten
  Alle aanstaande bachelorstudenten die in 2015-2016 gaan studeren en voor de eerste keer studiefinanciering krijgen vanaf 1-9-2015 géén basisbeurs meer (maar wel lening, aanvullende beurs en OVkaart)
 2. Huidige bachelorstudenten
  Er is een overgangsregeling voor die bachelorstudenten die vóór 1-9-2015 al basisbeurs krijgen:
 • Bachelorstudenten hebben vanaf 1-9-2015 recht op 36 maanden basisbeurs minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
 • Deze studenten mogen hun studie(s) onderbroken hebben of van studie gewisseld zijn. Denk hierbij aan studiestakers per 1-2-15 of eerder.
 • Ook een student die vóór 1-9-2015 is uitgeschreven vanwege overmacht of stornering, blijft in de overgangsregeling.
 • Als student op 1-9-2015 al > 36 maanden basisbeurs heeft gehad krijgt die vanaf 1-9-2015 geen basisbeurs meer. Wel worden alle genoten maanden basisbeurs een gift als die binnen 10 jaar een masterdiploma haalt.
 • Bachelorstudenten die een jaar extra prestatiebeurs (basisbeurs, aanvullende beurs, OV-kaart en lening) hebben of nog gaan ontvangen hebben vanaf 1-9-2015 recht op (36+12=) 48 maanden basisbeurs minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.

Als student op 1-9-2015 al > 48 maanden basisbeurs heeft gehad krijgt die vanaf 1-9-2015 geen basisbeurs meer. Wel worden alle reeds genoten maanden basisbeurs een gift als die binnen 10 jaar een masterdiploma haalt.

3. Masterstudenten

Kernvraag:Stond de student voor 1 september 2015 ingeschreven voor een masteropleiding en heeft  de student vóór 1-9-2015 al een of meer maanden een basisbeurs ontvangen voor een masteropleiding (bij de UU of ergens anders):

 • JA > dan geldt het volgende

Masterstudenten die vóór 1-9-2015 al basisbeurs hebben ontvangen voor dezelfde of een andere master hebben vanaf 1-9-2015 recht op

  • 48 maanden basisbeurs voor een eenjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  • 60 maanden basisbeurs voor een tweejarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  • 72 maanden basisbeurs voor een driejarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  • 84 maanden basisbeurs voor een vierjarige master minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.
  • Masterstudenten die een jaar extra prestatiebeurs hebben of nog gaan ontvangen vanwege
   • een handicap/chronische ziekte of
   • het volgen van een eenjarige lerarenopleiding na een afgeronde masteropleiding

hebben vanaf 1-9-2015 recht op 12 maanden meer basisbeurs (48+12 etc) minus het aantal maanden basisbeurs dat ze t/m augustus 2015 hebben ontvangen.

Deze masterstudenten blijven onder de overgangsregeling ook al wisselen of onderbreken zij de masteropleiding op of na 1-9-2015.

 • NEE > dan is er per 1-9-2015 geen recht meer op een basisbeurs. Dit zal voor elke student gelden die de bachelor moet afronden en per 1-9-2015 voor de eerste keer basisbeurs gaat krijgen voor een master.

De enige uitzondering is een student die in 3 jaar een bachelor heeft behaald en tijdens zijn bachelor 35 of minder maanden basisbeurs heeft genoten. Die heeft dus nog een of meer maanden van zijn basisbeurs voor de master over.

Denk bij voorbeeld aan de student die per 1 september 2012 is begonnen met een bachelor maar vanwege leeftijd pas per 1 oktober een basisbeurs kreeg. Die zal per 1-9-2015 nog 1 maand basisbeurs over hebben die voor de masteropleiding gebruikt mag worden. 

Test op site DUO
Vul op DUO via de onderstaande link de test in om te zien wat het wetsvoorstel voor jou betekent!: http://www.duo.nl/studievoorschot/test.asp.

Die test is niet duidelijk over een toegekend extra jaar prestatiebeurs.


Cursuskalender 2015-2016
Klik hier voor de link naar de cursuskalender voor het collegejaar 2015-2016:
Cursuskalender Bachelor 2015-2016 SG&PL


Mentoraat
Het mentoraat is een studieloopbaanprogramma waarbij ouderejaarsstudenten dienen als studentstudiebegeleider voor eerstejaars studenten. In het verenigingsjaar 2014-2015 werd een pilot gestart en komend collegejaar wordt deze doorgezet. Mentoren organiseren drie tot vier keer per jaar bijeenkomsten voor eerstejaarsstudenten om hun op deze manier kennis te laten maken met de studie, de universiteit en de stad Utrecht.
Deze bijeenkomsten zullen concreet gaan over respectievelijk valkuilen, keuzevakken, twijfel over de studie en medezeggenschap.
Naast dat je eerstejaarsstudenten het een en ander leert is het natuurlijk ook erg gezellig om op een informele manier eerstejaarsstudenten te leren kennen en zelf bijeenkomsten leert organiseren en geven.

Masterherziening
Op dit moment is de Universiteit Utrecht bezig met het op de schop nemen van verschillende masters. Ook binnen Geowetenschappen zijn er al een aantal veranderingen doorgevoerd. Vanaf september 2014 is er bijvoorbeeld geen doorstroommaster meer. Dit betekent dat bachelors niet automatisch toegang krijgen tot de master die aansluit op hun bachelor. Voor alle masters wordt aan de poort geselecteerd.
Wil je meer lezen over de masterherziening? Klik dan hier.


Herkansingsregeling
Sinds 2012 mochten studenten binnen heel de faculteit Geowetenschappen herkansen met een 5. 22 april 2014 is door de Faculteitsraad gestemd dat de herkansingsregeling van een 5 weer terug naar een 4 moest. Echter, afgelopen collegejaar 2014-2015, is gebleken dat dit onduidelijkheid schepte voor studenten en docenten en dat het ineffectief werkte. Daarom is besloten de 4 opnieuw te verhogen naar een 5. Vanaf komend collegejaar 2015-2016 mag dus weer met een 5 worden herkanst!

Houd voor meer informatie over veranderingen binnen onderwijs de site in de gaten!