Skip to content

Inspraak

Inspraak!  Welke organen zijn hiervoor?

Studenten hebben meer over het onderwijs op onze faculteit te zeggen dan ze soms weten. Er zijn een aantal organen waar studenten terecht kunnen met hun ideeën, waar inspraak mogelijk is en waar klachten over het onderwijs gespuid kunnen worden. In deze organen kunnen studenten ook zitting nemen. De verschillende organen van de faculteit Geowetenschappen zijn in onderstaand organogram weergegeven. Informatie over het doel en functioneren van deze organen en de huidige samenstelling zijn verderop op deze pagina te lezen.

Faculteitsbestuur

Studenten met bestuurservaring of ervaring in de medezeggenschap kunnen zich hiervoor aanmelden. In het faculteitsbestuur praat je mee op facultair niveau over het onderwijs en aanverwante zaken. Het leuke hiervan is dat je de universiteit en ook de gang van zaken in de faculteit erg goed leert kennen. Dit jaar is het studentlid van het faculteitsbestuur Tom van Munster.

Faculteitsraad

De faculteitsraad is hét centrale inspraak- en medezeggenschapsorgaan van de faculteit. De raad is bevoegd met de decaan te overleggen over alles wat de faculteit aangaat en heeft instemmingsrecht bij een aantal belangrijke besluiten. Bijvoorbeeld bij de vaststelling van het faculteitsreglement, de onderwijs- en examenregelingen en het facultair meerjarenplan. Daarnaast legt de decaan een aantal voorgenomen besluiten ter advisering voor aan de faculteitsraad, onder andere de begroting. De raad bestaat voor de helft uit personeelsleden en voor de helft uit studenten. Studenten worden voor één jaar gekozen, personeelsvertegenwoordigers voor twee jaar. Studentleden van dit jaar vanuit ons departement: Quintijn de Leng, Noa Eigelshoven en Niels Dekker.

Board(s) (Under)Graduate School

Board Graduate School Geowetenschappen: dit is de verzamelnaam voor alle masteropleidingen binnen de faculteit. Board Undergraduate School Geowetenschappen: dit is de verzamelnaam voor alle bacheloropleidingen binnen de faculteit. Opleidingsoverstijgend beleid wordt door de boards van deze schools geformuleerd. Opleidingscommissie van de Graduate School en de Opleidingcommissie van de Academic School.

De Opleidingscommissie van de Graduate school is er voor alle twee-jarige masters binnen de faculteit. De opleidingscommissie van de Academic School is er voor alle één-jarige master opleidingen binnen de faculteit. . Deze twee opleidingscommissies hebben in principe dezelfde taak als de Bachelor opleidingscommissie, maar dan voor de masteropleidingen. Op dezelfde manier heeft de Board Graduate School dezelfde taak als het Bachelor opleidingsbestuur. Zie hieronder voor meer informatie.

Onderwijsinstituut Sociale Geografie en Planologie

Bachelor Opleidingsbestuur

Het bestuur van de bacheloropleiding SGPL neemt beslissingen over de inrichting en organisatie van deze opleiding. Het is het directe aanspreekpunt voor studenten en docenten als er iets mis gaat of als men vragen heeft over onderwerpen die met de opleiding (inhoudelijk en structureel) te maken hebben. De studentleden hebben ten opzichte van hun medestudenten ook een verwijsfunctie naar allerlei instanties binnen de faculteit (zoals de examencommissie, coördinatoren, etc.).
Studentleden van het Bachelor Opleidingsbestuur dit jaar: Irene Assmann, Niels Kramer en Tristan de Bever.

Bachelor Opleidingscommissie

Alle opleidingen van de faculteit hebben een opleidingscommissie. Hierin zitten studenten- en stafleden. De commissie adviseert over de vaststelling en de wijziging van de onderwijs- en examenregeling. Verder beoordeelt de commissie jaarlijks de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling. Ook over andere onderwijszaken kan de commissie advies uitbrengen. De studentleden van de opleidingscommissie van dit jaar zijn Stijn Gies, Robin Pleizier en Jiska Halmans.