Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN DEELNAME ACTIVITEITEN

Artikel 10
Bij deelname aan activiteiten of verkoop van diensten of goederen dient de daarvoor
vastgestelde prijs betaald te worden.
a. Bij de inschrijving voor de V.U.G.S.-activiteit wordt akkoord gegaan met de
algemene voorwaarden.
b. De opgegeven prijzen zijn voor de deelnemers inclusief BTW (21 procent).
c. Prijzen zijn in euro’s.
d. Betaling zal geschieden door de kosten van deelname over te maken naar
NL33RABO0115787488 ten name van V.U.G.S. of het bedrag te betalen op de
V.U.G.S.-kamer.
e. Betaling behoort te geschieden voorafgaand aan de activiteit/uiterste
betaaldatum. Deze betaaldatum staat vermeld in de informatiemail/het Facebook
evenement en/of op de website van V.U.G.S.
f. Een factuur van de deelnamekosten kan opgevraagd worden per e-mail, via
vugs@uu.nl.
g. Leden mogen op Algemene Ledenvergaderingen of door middel van een
schriftelijke verklaring protest aantekenen en aandienen tegen een openstaande
of reeds betaalde factuur.
h. Voor activiteiten geldt, indien vermeld op de inschrijflijsten/website, een uiterlijke
uitschrijfdatum. Bij het later uitschrijven dan deze datum of niet deelnemen aan
de activiteit zonder gegronde reden of overmacht, dienen de deelnemerskosten,
dan wel de gemaakte kosten voor deelnemers, door deze persoon betaald te
worden. Tot de uiterste uitschrijf- en/of betaaldatum kunt u, uitsluitend per
e-mail, kosteloos annuleren. Daarna brengt V.U.G.S. het volledige bedrag in
rekening. Er kan wel geprobeerd worden door de deelnemer een vervanger te
regelen die voor de activiteit wilt betalen.

Artikel 11
a. Bij overinschrijving behoudt het bestuur van V.U.G.S. het recht om de toegang van deelnemers tot de dag van de activiteit te bepalen, dit geschiedt volgens de volgorde van de inschrijflijst.
b. De inschrijflijst komt tot stand door dan wel volgorde van inschrijving, dan wel een loting. Mocht er een loting plaatsvinden, dan dienen de deelnemers aanwezig te zijn bij deze loting. Komen deelnemers niet opdagen zonder zich schriftelijk af te melden bij het secretariaat, dan krijgen de andere deelnemers voorrang. Dit gebeurt op volgorde van inschrijving.

Artikel 12
Het bestuur heeft het recht feesten te organiseren waartoe alleen leden toegang hebben.

Artikel 13
V.U.G.S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan en/of diefstal van zaken
of personen verbonden met de activiteit.

Artikel 14
Alle deelnemers van activiteiten dienen zich te houden aan het drugs beleid van V.U.G.S.
Wat inhoud dat drugs gebruik en verhandelen verboden is tijdens alle activiteiten, in
binnen- en buitenland. Bij overtreding treedt artikel 6 van de statuten, betreffende de
tuchtrechtspraak, in werking en is het bestuur bevoegd om een straf op te leggen aan
het desbetreffende lid die in verhouding is met de overtreding.

Artikel 15
Het bestuur van V.U.G.S. kan, indien nodig wordt geacht, een uitzondering maken op de
hierboven genoemde algemene voorwaarden.